.

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Definicje.
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych.
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych.
 5. Tryb postępowania reklamacyjnego.
 6. Zasady korzystania ze Sklepu.
 7. Procedura zawarcia umowy sprzedaży.
 8. Sposoby i termin płatności za towary.
 9. Realizacja odbioru towarów.
 10. Zwroty i reklamacje.
 11. Własność intelektualna.
 12. Dane osobowe.
 13. Postanowienia końcowe.

Regulamin sklepu internetowego www.winaswiata.com

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona https://winaswiata.com przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat. Spożywanie alkoholu szkodzi zdrowiu. Osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim alkohol nie zostanie wydany.

 2. Strona https://winaswiata.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://winaswiata.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://winaswiata.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 5. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony https://winaswiata.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


§2 DEFINICJE

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny w Sklepie www.winaswiata.com umożliwiający Klientowi bezpośredni kontakt z Sprzedawcą.

 2. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

 3. SPRZEDAWCA – Aleksander Kremer wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Handlowe Aleksander Kremer "Wina Świata", adres siedziby: ul. Kupiecka 37/2, 65-001 Zielona Góra, adres do doręczeń: ul. Kupiecka 37/2, 65-001 Zielona Góra, NIP: 973-048-06-49, REGON: 971257342, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: sklep@winaswiata.com, tel. 691 855 888.

 4. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.

 6. DNI ROBOCZE - dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 7. KONTO - uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Klient może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

 8. REZERWACJA - zamówienia złożone przez usługobiorcę za pośrednictwem sklepu winaswiata.com.

 9. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 

 10. PRODUKT - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

 11. SKLEP - sklep internetowy winaswiata.com

§3 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  - korzystanie z Formularza Kontaktowego,

 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Klientów odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

§4 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Sprzedawcę jest nieodpłatne.

 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Klienta.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

  - komputer z dostępem do Internetu,
  - dostęp do poczty elektronicznej,
  - przeglądarka internetowa,
  - włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 5. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 6. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§5 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę:

  - Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@winaswiata.com
  - W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawca.
  - Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  - Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.


§6 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU WINASWIATA.COM

 1. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest ukończone 18 lat.

 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

 4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 5. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

  - podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  - dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  - dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez [nazwa prowadzącego] za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

 6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  - niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  - korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  - niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  - korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
  - korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  - korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§7 PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.winaswiata.com, dokonać wyboru wyrobów alkoholowych, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

  - przedmiotu zamówienia,
  - jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  - wybranej metody płatności,
  - wybranego sposobu dostawy.

 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§8 SPOSOBY I TERMIN PŁATNOŚCI ZA TOWAR

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

  - płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
  - płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

 2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatności”

 3. Termin płatności:

  - w przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  - w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.


§9 REALIZACJA ODBIORU TOWARÓW

 1. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 2. Odbiór osobisty odbywa się  pod adresem: ul. Kupiecka 37/2, 65-001 Zielona Góra w godzinach otwarcia sklepu.

 3. Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu odbioru w przypadku chwilowego braku towaru w naszych magazynach spowodowane niezależnymi przyczynami.


§10 ZWROTY I REKLAMACJE

 1. W przypadku niezgodności towarów z Rezerwacją Sprzedawca zobowiązuje się do uwzględniania zwrotów.

 2. Reklamacje wynikające z tytułu rękojmi uwzględniamy jedynie w uzasadnionych przypadkach.

 3. Zwrot pieniędzy możliwy jest tylko przy nienaruszonych butelkach i banderolach. Do zwracanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę.


§11 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone w Sklepie pod adresem www.winaswiata.com korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością www.winaswiata.com Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Sprzedawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Sklepu www.winaswiata.com, bez zgody Sprzedawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://winaswiata.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Sprzedawca i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.


§12 DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.

  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są - zgodnie z wolą Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

  3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu:

   - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
   - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.

  4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

   - pisemnie na adres: ul. Kupiecka 37/2, 65-001 Zielona Góra,
   - w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@winaswiata.com

  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu przed zawarciem danej umowy.


  §13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

  2. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

  3. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte na stronie www.winaswiata.com są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

  4. Zmiana Regulaminu:

   - Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu bez wcześniejszych uprzedzeń z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, 
   - w przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy,
   - przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

  Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

  0